Chính Sách

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, giao tiếp và tiết lộ cũng như sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi.

  • Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định các mục đích mà thông tin đang được thu thập.
  • Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích thực hiện những mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
  • Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó.
  • Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các phương tiện hợp pháp và công bằng và nếu thích hợp, với sự hiểu biết hoặc sự đồng ý của cá nhân có liên quan.
  • Dữ liệu cá nhân phải có liên quan đến các mục đích được sử dụng và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.
  • Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo mật hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng thông tin về các chính sách và thông lệ liên quan đến quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết thực hiện công việc kinh doanh của mình tuân theo các nguyên tắc này để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.