Điều Khoản

1. Điều khoản

Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng của trang web này, tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời đồng ý rằng bạn chịu trách nhiệm tuân thủ mọi luật hiện hành của địa phương. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, bạn bị cấm sử dụng hoặc truy cập trang web này. Các tài liệu trong trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền và thương hiệu hiện hành.

2. Sử dụng

Được phép tải xuống tạm thời một bản sao của các tài liệu (thông tin hoặc phần mềm) trên trang web của Kết Nối Tri Thức (KNTT) chỉ để xem cá nhân, phi thương mại. Đây là việc cấp giấy phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu và theo giấy phép này, bạn không được: sửa đổi hoặc sao chép các tài liệu; sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích thương mại nào hoặc cho bất kỳ trưng bày công khai nào (thương mại hoặc phi thương mại); cố gắng dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào có trên trang web của KNTT; loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc ký hiệu độc quyền khác khỏi tài liệu; hoặc là chuyển tài liệu cho người khác hoặc “nhân bản” tài liệu trên bất kỳ máy chủ nào khác.

Sự cho phép này sẽ tự động chấm dứt nếu bạn vi phạm bất kỳ hạn chế nào trong số này và có thể bị KNTT chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi bạn chấm dứt việc xem các tài liệu này hoặc khi giấy phép này chấm dứt, bạn phải hủy mọi tài liệu đã tải xuống mà bạn sở hữu dù ở định dạng điện tử hay in.

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của KNTT được cung cấp “nguyên trạng”. KNTT không bảo đảm, được thể hiện hay ngụ ý, và theo đây từ chối và phủ định tất cả các bảo đảm khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý hoặc các điều kiện về khả năng bán được, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền khác.

Ngoài ra, KNTT không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, kết quả có thể xảy ra, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các tài liệu trên trang web Internet của mình hoặc liên quan đến các tài liệu đó hoặc trên bất kỳ trang nào được liên kết với trang này.

4. Giới hạn

Trong mọi trường hợp, KNTT hoặc các nhà cung cấp của nó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, hoặc do gián đoạn kinh doanh,) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang Internet của KNTT, ngay cả khi KNTT hoặc đại diện được ủy quyền của KNTT đã được thông báo bằng miệng hoặc bằng văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. Chỉnh sửa và lỗi

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của KNTT có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. KNTT không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. KNTT có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, KNTT không cam kết cập nhật tài liệu.

6. Liên kết

KNTT không xem xét tất cả các trang được liên kết với trang web Internet của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào như vậy. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là KNTT của trang web đã xác nhận. Việc sử dụng bất kỳ trang web nào được liên kết như vậy là rủi ro của riêng người dùng.

7. Sửa đổi 

Sử dụng Trang web KNTT có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng này cho trang web của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của KNTT sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Nhà nước Việt Nam.

Các Điều khoản và Điều kiện Chung áp dụng cho việc Sử dụng Trang Web.